אנו מודים לך על שבחרת להשתמש באתרי patentest ו/או-new-tone ו/או reporteditor באינטרנט (להלן: “האתרים”).
השירות מסופק ע”י ניוטון חיפוש פטנטים בע”מ ו-patentest, Inc (להלן: “החברות”).
באמצעות לחיצה על כפתור האישור והשלמת תהליך הרישום באתרים, הנך מצהיר כי הנך מסכים להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים במסמך תנאי שימוש זה. אם לא תעשה כן, לא תוכל להמשיך בהליך הרישום. השירות מוצע לך בכפוף להסכמתך, ללא תנאי ושינוי, לתנאים, לכללים ולהוראות האמורים להלן.
הסכם תנאי השימוש שלהלן נכתב בלשון זכר מתוך נוחות בלבד, והאמור בו מתייחס לשני המינים.

קבלת תנאים

1.    השירותים המוצעים לך באתרים יסופק לך בכפוף לתנאי השירות המובאים בדף זה. החברות שומרות לעצמן את הזכות לשנות ולעדכן תנאי השימוש אלו, והשירותים הניתנים בהם ללא הודעה מוקדמת אליך. ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור “תנאי שימוש” במפת האתר.
2.    הנך מסכים בזאת כי באמצעות ביצוע הזמנה ו/או רישום ויצירת סיסמה באתרים ו/או שינוייה אתה מביע את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים.
3.    בכל מקום בו לא נאמר אחרת, כל תוספת חדשה באתרים אשר משנה, משפרת או מציגה בצורה אחרת את השירותים תהיה כפופה לתנאי שימוש אלו. במקרה בו יתווספו שירותים נוספים לאתרים, ייתכן ותצטרך להביע את הסכמתך הנפרדת לתנאים הנוספים המתחייבים מן השימוש בו.
4.    החברות שומרות לעצמן את הזכות להפסיק, לשנות, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, או חלקים מהם, עם או ללא הודעה אליך. במקרה כזה החברות לא תהיינה אחראיות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו.
5.    המידע הנמסר בדוחות הינו לידיעה בלבד, אינו מהווה חוות דעת משפטית, אינו יכול לשמש ערובה כנגד תביעות הפרה מצד בעלי פטנטים אחרים ואינו יכול לשמש ערובה לכשירות המצאה לרישום כפטנט.
6.    הודעת החיוב המצורפת לדוחות אינה מהווה המלצה לרישום או זניחה של פטנט.
7.    החברות אינן עוסקות בעריכת דין או בעריכת פטנטים.

תיאור השירותים

8.    השירותים המוצעים לך באתר כיום כוללים:
8.1.    דוח חיפוש פטנטביליות.
8.2.    דוח חיפוש מצב הידיעות בתחום.
8.3.    דוח חיפוש חופש לפעולה.
8.4.    דוח חיפוש תקפות.
8.5.    דוח חיפוש פטנטביליות לבקשה ערוכה להגשה.
8.6.    שירות הדפסת דוחות ושליחה בדואר.
8.7.    שירות זירוז בחינה.
8.8.    שירות עדכונים אוטומטיים על פטנטים חדשים בתחום.

היקף השירות, זמני הספקה ומחירים

9.    היקף השירות, בהיעדר חוזה התקשרות אחר, יהיה בהתאם למוסבר בכל אחד מדפי האתר המתארים את השירות הרלוונטי. ייתכן כי דפים אלו ישתנו מעת לעת ובלבד שהשינוי לא יכול על הזמנות שכבר בוצעו.
10.    זמני ההספקה, בהיעדר חוזה התקשרות אחר, יהיו בהתאם למוסבר בכל אחד מדפי האתר המתארים את השירות הרלוונטי. במקרה של הזמנת זירוז בחינה יקוצרו זמני ההספקה בהתאם ייתכן כי דפים אלו ישתנו מעת לעת ובלבד שהשינוי לא יכול על הזמנות שכבר בוצעו. בכל מקרה של אי עמידה בזמני ההספקה תישמר לך הזכות לבטל את ההזמנה ובלבד שהודעת הביטול הגיעה טרם העברת הדוח לרשותך.
11.    המחירים, בהיעדר חוזה התקשרות אחר, יהיו בהתאם לדף המחירון. ייתכן כי דף זה ישתנה מעת לעת ובלבד שהשינוי לא יכול על הזמנות שכבר בוצעו.

תיאור הכלים

12.    הכלים המוצעים לך באתר כיום כוללים:
12.1.    הזמנה ותשלום עבור חיפושי פטנטים.
12.2.    מידע אודות הזמנותיך בעבר ודוחות החיפוש שלהם.
12.3.    אינדקס עורכי פטנטים.
12.4.    מנוע להורדת מסמכי מקור של פטנטים.
13.    הכלים משתמשים בשרתי צד ג’ ולכן אין כל ערובה לשלמות או זמינות המידע המובא על ידם.
14.    החברות שומרות לעצמן את הזכות להוסיף בעתיד שירותים וכלים שונים לנוחיות ציבור המשתמשים.

התחייבויות בעת הרישום לשירות

15.    בהצטרפותך לשירותים (ובפרט לשירותי החיפוש), הינך מאשר לחברות לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברות כהגדרתן כאן.
16.    הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר.
17.    החברות שומרות לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברות את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

אחריות החברות להזמנת שירותים באמצעות האתר

18.    הנך פוטר את החברות מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין:
18.2.    כתוצאה מפעולה שננקטה או שלא ננקטה על בסיס האמור בדוחות החיפוש, ו/או על בסיס שימוש בכלים ו/או על בסיס התקשרות אחרת עם החברות בכתב או בעל פה.
18.3.    כתוצאה ממידע לא נכון ו/או לא מדויק ו/או שגוי אשר יימסר או נמסר על ידך, לרבות במהלך בקשת שירותי חיפוש.
18.4.    כתוצאה מנסיבות שעליהן אין לחברות שליטה, או כתוצאה משביתה, הפרעה מאורגנת, עיצומים או אירועים כיוצאים באלה של עובדי החברות או חלק מהם.
18.5.    כתוצאה משימוש החברות באופן סביר באמצעי תקשורת שונים כגון דואר, טלפון,  פקסימיליה, תקשורת בין מחשבים או לכל שיטת תקשורת או הובלה אחרות, בין פרטיים ובין ציבוריים, וכתוצאה מכל אובדן, עיכוב, אי הבנה, השחתה או קלקול בשל שימוש כאמור או בשל חסר אפשרות לעשות שימוש באמצעים כנ”ל, ובלבד שהחברות לא תהיינה פטורות אם תוכיח כי הנזק ההפסד או ההוצאה האמורים הם תוצאה של רשלנות החברות.
19.    כמו כן, הנך מסכים שבכל מקרה שתוטל על החברות אחריות מכל סיבה שהיא לנזק, הפסד, הוצאה או תשלום כאמור, ישפו אותך החברות אך ורק בגין נזק ישיר שנגרם כאמור ובכל מקרה סכום זה לא יעלה על עלות השירות.
20.    הוראות אלה אינן גורעות מתנאי האחריות הכלליים המפורטים בהמשך תנאי השימוש.

אבטחה והפסקת השירות

21.    החברות משאירות בידך את האפשרות לבטל את השימוש בשירותיהן בכל עת, בהודעה מראש.
22.    שירות הזמנת חיפושים וצפייה בדוחות מאובטח באמצעי הצפנה מתקדמים ביותר, ובין היתר בפרוטוקול אבטחה מסוג SSL.

קישורים

23.    באתרים קיימים קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי המפרסמים באתרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותו של המשתמש בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים על אתרים אליהם קיים קישור אלקטרוני (להלן: “האתרים המקושרים”) טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לחברות אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים המקושרים. כן, החברות אינן נושאות בכל אחריות ישירה או עקיפה כלפי כל משתמש אשר הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לחומר הנמצא באתרים המקושרים. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתרים כהמלצה, העדפה, אישור או גושפנקא להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים המקושרים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.
24.    במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש בטובך להודיע על כך באמצעות דף צור קשר.

אחריות המשתמשים

25.    שירות הזמנת חיפושים וצפייה בדוחות מגן על פרטיך באמצעות סיסמא. אתה אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמא. בנוסף, אתה אחראי באופן מלא לכל פעילות שמתבצעת על ידך באמצעות שירותים שינתנו באתר.
26.    הנך מחויב להודיע בכתב לחברות על כל שימוש לרעה או הפרה אחרת של השימוש בשירותים המוצעים באתר, ובכלל זה שימוש של אחר בסיסמתך, או הפרה אחרת הפוגעת באבטחת האתר.
27.    החברות לא תהיינה אחראיות בגין נזק או אובדן שיגרם לך כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלהלן, וזאת בכפוף לכל חוק.

חובות המשתמשים

28.    הנך מתחייב כי לא תעשה את הדברים הבאים:
28.2.    התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירות.
28.3.    הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברות לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
28.4.    הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.
28.5.    שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן פעולות כנ”ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.
28.6.    פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.
28.7.    הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתן הכתובה המוקדמת של אחת מהחברות.
28.8.    שימוש בכל רובוט, “תולעת” (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
28.9.    להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה.

אחריות

29.    החברות לא תישאנה בכל אחריות לנזק שיגרם לך ו/או לצד שלישי בשל אספקת השירותים המוצעים באתר, שינויים, השעייתם או ביטולם.
30.    החברות לא תהיינה אחראית בשום מקרה, ולא תישא בהוצאות שייגרמו לך, או בנזקים שייגרמו לך, או לציוד המחשב והטלפוניה שברשותך, כתוצאה משימוש באתר. בכלל זה, החברות לא תישאנה באחריות בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מנגיפי מחשב.
31.    החברות לא תהיינה אחראיות כאמור בשום מקרה, ולא תישא בהוצאות שייגרמו לך, או בנזקים שייגרמו לך, או לציוד המחשב והטלפוניה שברשותך, כתוצאה מהורדה של כל חומר מאתר זה (download).

הפסקת השירות

32.    אם ברצונך לסיים את השימוש באחד מן השירותים המוצעים באתר, עליך לבטלו על ידי פנייה דרך דף צור קשר ולהמתין לתשובה מנציג שירות שיאשר את ההפסקה.
33.    החברות שומרות לעצמן את הזכות לבטל, זמנית או לצמיתות, את הרשאתך לשימוש באתר, ולהפסיק את יחסיהן עמך בכל עת, ולא תהיה לך כל טענה בדבר ביטול כאמור.

הודעות ועדכונים

34.    הודעות ועדכונים באשר לשירות, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל, לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום שמלאת במידה וביקשת זאת על ידי סימון התיבה המתאימה בטופס הרישום.

גיל ואחריות כללית

35.    הינך מצהיר כי אתה כשיר משפטית למתן התחייבויותיך עפ”י תנאי שימוש אלו, לרבות שימושך בשירותים. מובן לך כי אתה נושא באחריות פיננסית מלאה בעבור כל השימושים בשירות, ועבור כל אלו אשר אישרת להם להשתמש בשירות, או בסיסמתך, או בכל חלק מפרטי הרישום שלך אשר מאפשר שימוש בשירותים.

סמכות שיפוט

36.    השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד, ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב- יפו (ישראל) ולא לסמכותו של כל בית משפט אחר. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתן של החברות להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

תאריך גירסה: 01/01/2019